Projektavimas » Priešgaisrinės signalizacijos projektavimas

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS

 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalį sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema kontroliuojamo statinio duomenų ir signalų apie statinyje kilusį gaisrą perdavimo į centralizuotą stebėjimo pultą projektiniai sprendiniai.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalį sudaro:

 - aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami projektinių sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi:

 • normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;
 • pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie esamų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį statybos normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys, jei šioms priemonėms daromas poveikis;
 • pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi, normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:
 • sistemas;
 • saugomus pastatus (patalpų grupes ar patalpas), sklypą (teritoriją) ar atskirus statinius;
 • įrenginius, aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose;
 • projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams;
 • pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai (jei reikia).

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, įrenginių ir tinklų parinkimui reikalingi skaičiavimai.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

 • bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kuriuose privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;
 • reikalavimai statybos (montavimo) darbams: lauko ir pastatų įrenginių, laidų montavimo, izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai);
 • reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt.

Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

 • gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų principinė schema su techniniais duomenimis;
 • pastato (patalpų) schema (planas) su gaisro aptikimo ir signalizavimo įrenginių ir tinklų pagrindiniais sprendiniais (M 1:100–M 1:200).

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais.