Projektavimas » Gaisrinės saugos dalies projektavimas

GAISRINĖS SAUGOS DALIS

 

Gaisrinės saugos dalyje pateikiami: statinių (patalpų) laikančiųjų konstrukcijų gebos vykdyti nustatytas funkcijas užtikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybės, ugnies ir dūmų plitimo statinyje apribojimo, gaisro išplitimo į gretimus statinius apribojimo, statinyje esančių žmonių saugaus išėjimo ar jų gelbėjimo kitomis priemonėmis užtikrinimo, žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo, ugniagesių saugaus darbo užtikrinimo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai ir projekto gaisrinės saugos dalies vadovo parengtos užduotys (specifikacijos) kitų projekto dalių projektiniams sprendiniams rengti.

 

Gaisrinės saugos dalį sudaro:

 • aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:
 • normatyviniai, kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;
 • statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami duomenys apie esamų gaisrinės saugos priemonių techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams; kiti reikalingi duomenys, jei šioms priemonėms daromas poveikis;
 • statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami esamų gaisrinės saugos sprendinių (evakuacijos kelių, pastatų atsparumo ugniai, gaisrinės saugos priemonių ir t. t.), kurie bus naudojami esminiam statinių gaisrinės saugos reikalavimui įgyvendinti, inžineriniai tyrimai;
 • pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie:
 • statinių (patalpų) ir įrenginių gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičių, statinių (patalpų) tūrį, plotą, aukštį, išsidėstymą, atstumą iki artimiausios PGT, paskirtį, medžiagas, technologijas ir pan.);
 • gaisrinės technikos įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles;
 • lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius) gaisrui gesinti;
 • saugius atstumus tarp statinių;
 • sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas;
 • atsparumo ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją, patalpų gaisro apkrovas;
 • konstrukcijų ir medžiagų degumo klases;
 • statinyje numatomus gaisrinius skyrius;
 • stacionariąsias gaisrų gesinimo [5.45] (aušinimo) sistemas (nurodant gesinimo medžiagą, sistemos tipą, gesinimo trukmę, gesinimo medžiagos tiekimo užtikrinimą). Detalesni sprendiniai pateikiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, kai gesinimo medžiaga – vanduo; dujotiekio dalyje, kai gesinimo medžiaga – dujos; elektrotechnikos dalyje, – kai numatomos deguonies kontrolės sistemos;
 • statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas (nurodant sistemos tipą, čiurkšlių skaičių, vandens tiekimo užtikrinimą, gesinimo trukmę, vandens debitą. Detalesni sprendiniai pateikiami vandentiekio dalyje;
 • gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas nurodant sistemos tipą, daviklių tipą. Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje);
 • perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemas (nurodant sistemos tipą, valdymą. Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje);
 • dūmų ir šilumos valdymo sistemas, teikiamo priešdūminio vėdinimo sistemas ir jų tipų parinkimą (nurodant sistemos tipą ir parametrus). Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje;
 • žmonių evakuaciją, evakuacijos kelių ir išėjimų ilgius, pločius; 
 • gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendinius, statinio suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis, priešgaisrinių sklendžių, tambūrų – šliuzų įrengimą nurodant jų atsparumą ugniai;
 • angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas (uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius, duris ir kt.);
 • sprogimo prevencines priemones (nurodant lengvai numetamų konstrukcijų plotus);
 • numatomas gaisrų (avarijų) likvidavimo priemones;
 • žaibosaugos sistemų įrengimo gaisrinės saugos sprendinius (nurodant ėmiklių, įžemiklių atstumus iki degiųjų medžiagų ir kt.);
 • fasadų apdailai, stogo dangai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klases;
 • vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klases;
 • gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones (gaisrinius laiptus, išlipimus ant stogo, sausvamzdžius, gaisrinius liftus ir kt.);
 • reikalavimus elektros instaliacijai (elektros kabelių degumą, gaisrinės saugos priemonių elektros kabelių atsparumą ugniai ir kt.), elektros tiekimo patikimumo kategoriją gaisrinės saugos priemonėms;
 • šildymo sistemų gaisrinės saugos sprendinius (atstumus iki degiųjų medžiagų ir kt.);
 • projektinius sprendinius, jei tokie patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • gaisro plitimo scenarijų taikymą ir jų vertinimo kriterijus;
 • kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius;
 • pagrindiniai projektinių sprendinių techniniai rodikliai.

Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurie pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

 • gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai;
 • gaisro apkrovos (gaisro apkrovos kategorijos) skaičiavimai;
 • konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai;
 • sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai;
 • dūmų ir šilumos valdymo sistemų  parametrų skaičiavimai;
 • evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai;
 • žmonių gelbėjimo kitomis priemonėmis (automobilinių gaisrinių kopėčių privažiavimo keliai, jų pastatymo vietos, siekių diagramos) galimybės ir skaičiavimai;
 • gaisro plitimo skaičiavimai, nustatantys poveikį konstrukcijoms, žmonėms ar ugniagesiams gaisro metu.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai statybos produktams ir statybos (montavimo) darbams. Šiais reikalavimais papildomos atitinkamų projekto dalių techninės specifikacijos;

Brėžiniai. Pateikiami šie brėžiniai:

 • projektuojamų patalpų išdėstymas (M 1:100–M 1:200) vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais (nurodant patalpų pavadinimus, paskirtį, numerius, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijas, pagrindinius patalpų matmenis, patalpų plotus, durų, vartų ir langų angas, varstymo kryptis, laiptus ir pandusus, lipimo kryptis);
 • gaisrinių skyrių išdėstymas (M 1:100–M 1:200) (nurodant konstrukcijų atsparumo ugniai klasę, priešgaisrinių užtvarų atsparumo ugniai klasę, užpildų atsparumo ugniai klasę, kitų gaisrinės saugos priemonių planas (nurodant stogo aptvėrimus, gaisrines kopėčias, liukus ir pan.);
 • žmonių evakuacijos kelių ir krypčių planas (M 1:100–M 1:200) (nurodant evakuacijos ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, darbo vietų, lovų, sėdimų vietų ir kt., išdėstymą atsižvelgiant į statinio paskirtį);
 • gesinimo darbams skirtų priemonių išdėstymo planas (M 1:100–M 1:500) (nurodant vandens ėmimo vietas, technikos išdėstymo aikšteles ir (ar) privažiavimo kelius, kitas gesinimo ir gelbėjimo darbų galimybes ir priemones);
 • statinio gaisrinių skyrių ir priešgaisrinių užtvarų išdėstymo pjūviai (M 1:100–M 1:500) nurodant konstrukcijų atsparumą ugniai, priešgaisrinių užtvarų atsparumą ugniai, statinio altitudes, reikalingas gaisrinio skyriaus dydžio įvertinimui, ugniagesių patekimui ant statinio ir gaisrinės technikos privažiavimui ir evakuacijos sprendiniams parinkti.

Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų baigtiniai kiekiai (atitinkamais matavimo vienetais), numatyti gaisrinės saugos dalies projektiniuose sprendiniuose, kai šie sprendiniai detalizuojami kitose atitinkamose projekto dalyse, įtraukiami į šių projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščius.

Kai rengiama projekto gaisrinės saugos dalis, kitų projekto dalių gaisrinę saugą  užtikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis projekto gaisrinės saugos dalies  vadovo paruoštomis užduotimis  (specifikacijomis).

 

Užduotis (specifikacijas) pasirašo projekto gaisrinės saugos dalies vadovas, vizuoja projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies vadovas. Užduočių (specifikacijų) kopijos pridedamos projekto gaisrinės saugos dalyje ir atitinkamose kitose projekto dalyse.