Projektavimas » Gaisrinės saugos dalies projektavimas

Gaisrinės saugos dalies projektavimas

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.06:2010

 

STATINIO PROJEKTAVIMAS

 

Gaisrinės saugos dalis

 

 40. Gaisrinės saugos dalyje pateikiami: statinių (patalpų) laikančiųjų konstrukcijų gebos vykdyti nustatytas funkcijas užtikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybės, ugnies ir dūmų plitimo statinyje apribojimo, gaisro išplitimo į gretimus statinius apribojimo, statinyje esančių žmonių saugaus išėjimo ar jų gelbėjimo kitomis priemonėmis užtikrinimo, žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo, ugniagesių saugaus darbo užtikrinimo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai ir Projekto gaisrinės saugos dalies vadovo parengtos užduotys (specifikacijos) kitų Projekto dalių projektiniams sprendiniams rengti.

41. Gaisrinės saugos dalį sudaro:

41.1. Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

41.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

41.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami duomenys apie esamų gaisrinės saugos priemonių techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams; kiti reikalingi duomenys;

41.1.3. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie:

– statinių (patalpų) ir įrenginių gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičių, statinių (patalpų) tūrį, plotą, aukštį, išsidėstymą, atstumą iki artimiausios PGT, paskirtį, medžiagas, technologijas ir pan.);

– gaisrinės technikos įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles;

– lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius) gaisrui gesinti;

– saugius atstumus tarp statinių;

– sklype susidarančias sprogimui ir gaisrui pavojingas zonas;

– sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas, susidarančius sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžius;

– atsparumo ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klases;

– konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumą ugniai ir jo užtikrinimo būdus (atsparumo ugniai laipsnio padidinimas, medinių konstrukcijų giluminis impregnavimas, konstrukcijų dažymas, aptaisymas nedegiomis medžiagomis ir pan.);

– konstrukcijų ir medžiagų degumo klases;

– statinyje numatomus gaisrinius skyrius;

– stacionariąsias gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemas;

– statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas;

– gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas;

– gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų specifinių patalpų vėdinimą;

– dūmų šalinimo sistemas ir jų tipų parinkimą;

– žmonių evakuaciją gaisro metu, evakuacijos kelių ilgius, pločius, evakuacinių išėjimų skaičių;

– gaisro plitimo ribojimą konstrukcijų ar tarpkonstrukcinėmis tuštumomis;

– gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendinius, statinio suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis, ugnies vožtuvų, tambūrų-šliuzų įrengimą, nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas;

– angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą, nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas (sandarinančias tarpines, uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius, duris ir kt.);

– gaisro ir sprogimo prevencines priemones;

– numatomas gaisrų (avarijų) likvidavimo priemones;

– žaibosaugos sistemas;

– fasadų apdailai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klases;

– vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klases;

– gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones (gaisrinius laiptus, išlipimus ant stogo, sausvamzdžius ir kt.);

– reikalavimus elektros instaliacijai (elektros imtuvų apsaugos laipsnius, elektros kabelių degumą, perėjimų per atitvaras sandarinimą ir kt.), elektros tiekimo patikimumo kategoriją;

– elektrotechninę įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytas prevencines priemones, galimas avarines situacijas, elektros energijos tiekimo rezervavimą;

– elektrotechninę įrangą ir elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimą vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis (gaisrų gesinimui, žmonių evakuacijai, saugos ir gelbėjimo tarnybų darbui, avarijų padarinių šalinimui ir kt.);

– projektinius sprendinius, jei tokie patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;

– gaisro plitimo scenarijų taikymą ir jų vertinimo kriterijus;

– kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius;

41.1.4. pagrindiniai projektinių sprendinių techniniai rodikliai.

41.2. Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

41.2.1. gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai;

41.2.2. gaisro apkrovos dydžio (gaisro apkrovos kategorijos) skaičiavimai;

41.2.3. konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai;

41.2.4. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai;

41.2.5. sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžių skaičiavimai;

41.2.6. dūmų šalinimo sistemos įrenginių būtinumas ir skaičiavimai;

41.2.7. evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai;

41.2.8. žmonių gelbėjimo kitomis priemonėmis (automobilinių gaisrinių kopėčių privažiavimo keliai, jų pastatymo vietos, siekių diagramos) galimybės ir skaičiavimai;

41.2.9. gaisro plitimo skaičiavimai, nustatantys poveikį konstrukcijoms, žmonėms ar ugniagesiams gaisro metu.

41.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai statybos produktams ir statybos (montavimo) darbams. Šiais reikalavimais papildomos atitinkamų Projekto dalių techninės specifikacijos.

41.4. Brėžiniai. Pateikiami šie brėžiniai:

41.4.1. projektuojamų patalpų išdėstymas (M1:100–M1:200) vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais (nurodant patalpų pavadinimus, paskirtį, numerius, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijas, pagrindinius patalpų matmenis, patalpų plotus, durų, vartų ir langų angas, varstymo kryptis, laiptus ir pandusus, lipimo kryptis);

41.4.2. gaisrinių skyrių išdėstymas (M1:100–M1:200) (nurodant konstrukcijų atsparumo ugniai klasę, priešgaisrinių užtvarų atsparumo ugniai klasę, užpildų atsparumo ugniai klasę, konstrukcijose suprojektuotų inžinerinių sistemų vietose naudojamų sandarinimo sistemų atsparumo ugniai klasę), kitų gaisrinės saugos priemonių planas (nurodant stogo aptvėrimus, priešgaisrines kopėčias, liukus ir pan.);

41.4.3. žmonių evakuacijos kelių ir krypčių planas (M1:100–M1:200) (nurodant evakuacijos ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, darbo vietų, lovų, sėdimų vietų ir kt., išdėstymą priklausomai nuo statinio paskirties, gaisro gesinimo priemonių išdėstymo vietas ir kiekį, gaisrinių čiaupų vietas ir rodiklius, pavojaus mygtukų vietas ir pan.);

41.4.4. gesinimo darbams skirtų priemonių išdėstymo planas (M1:100–M1:500) (nurodant vandens ėmimo vietas, technikos išdėstymo aikšteles ir (ar) privažiavimo kelius, kitas gesinimo ir gelbėjimo darbų galimybes ir priemones).

41.5. Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų baigtiniai kiekiai (atitinkamais matavimo vienetais), numatyti gaisrinės saugos dalies projektiniuose sprendiniuose, kai šie sprendiniai detalizuojami kitose atitinkamose Projekto dalyse, įtraukiami į šių Projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščius.

Pastaba. 41.4 punkte nurodyti brėžiniai gali būti apjungti.

42. Tuo atveju, kai rengiama Projekto gaisrinės saugos dalis, Projekto architektūros dalies projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Projekto gaisrinės saugos dalies vadovo paruošta užduotimi (specifikacija) ir netaikomi 8 priedo 8.1.17–8.1.23 ir 8.1.27 punktų reikalavimai. Kitose Projekto dalyse gaisrinę saugą užtikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Projekto gaisrinės saugos dalies vadovo paruoštomis užduotimis (specifikacijomis). Paruoštas užduotis (specifikacijas) pasirašo Projekto gaisrinės saugos dalies vadovas, vizuoja Projekto vadovas ir atitinkamos Projekto dalies vadovas. Užduočių (specifikacijų) kopijos pridedamos Projekto gaisrinės saugos dalyje ir atitinkamose kitose Projekto dalyse.