Paslaugos » Gaisrinės saugos mokymai

Organizuojame šiuos gaisrinės saugos mokymus:

 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti mokymai (8 val.)

Mokymų paskirtis – supažindinti įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus arba atsakingus asmenis, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti (toliau – objektų vadovai ir atsakingi asmenys), su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

 

Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai (3 val.)

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės nustato, kad "Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms".

 

Darbo su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis mokymai ( 4 val.)

Mokymai yra skirti išmokyti asmenis ar darbuotojus naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (ugnies gesintuvais, gaisriniais čiaupais).

 

Asmens, atsakingo už gaisrinę saugą mokymai

Ši mokymo programa yra skirta įmonių ir organizacijų vadovų arba  asmenų, atsakingų už gaisrinę saugą įmonėse parengimui. Tai pirmo lygio programa, kurią baigęs asmuo įgyja kompetenciją (teisę dirbti) asmens, atsakingo už gaisrinę saugą įmonėje ir gauna tai patvirtinantį pažymėjimą. Programa parengta įvertinus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms keliamus gaisrinės saugos reikalavimus ir atsižvelgiant į valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų rekomendacijas. 
 

Taipogi organizuojame ir darbų saugos mokymus:

Darbuotojų (darbų) saugos  tikslas - sumažinti arba visiškai panaikinti nelaimingų atsitikimų bei profesinių susirgimų tikimybę.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas reikalauja asmeninės darbdavio atsakomybės už darbuotojų sveikatos išsaugojimą.

Darbų saugos klausimus (įstatymo reikalavimų vykdymą) sprendžia darbų saugos specialistai , o atliekami darbai yra kontroliuojami Valstybinės darbo inspekcijos.

 

Mes:

  • Vykdome įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkciją. 
  • Naudomiesi patirtimi, sukaupta praktikoje, sukuriame realybėje veikiančią darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros sistemą;
  • Rengiame visus privalomus ir reikalingus darbų saugos, gaisrinės saugos dokumentus;
  • Dalyvaujame tiriant nelaimingus atsitikimus (darbe, kelyje į darbą/iš darbo);
  • Organizuojame profesinės rizikos vertinimą darbo vietose;
  • Padedame deklaruoti Valstybinei darbo inspekcijai darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje;
  • Organizuojame ir vykdome darbuotojų mokymus darbų saugos klausimais, gaisrinės saugos mokymus ir pratybas;
  • Konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbo teisės klausimais;
  • Atstovaujame klientą valstybinėse institucijose;